Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Jak umieścić dziecko w naszym domu

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Sprawy związane z kierowaniem do Domu Pomocy Społecznej regulują przepisy:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. nr 64, poz. 593  
 2. Rozporządzenie MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r.

JAK UMIEŚCIĆ DZIECKO W NASZYM DOMU:

 1. Złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz wystawi opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się.
 3. Decyzje administracyjne o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu wydadzą właściwe organy gminy, a dyrektor Domu ustali termin przyjęcia do placówki.

ODPŁATNOŚĆ:

 1. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, przy czym obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
  a) gmina kierująca osobę do Domu – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a ewentualnymi opłatami wniesionymi przez mieszkańca i rodzinę.
  b) mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
  c) rodzina – w przypadku gdy posiadany dochód netto przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.
 2. Za małoletniego mieszkańca Domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nie przekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym; dorosły mieszkaniec domu jeżeli przebywa w domu rodzinnym za okres nieobecności mieszkańca domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

 Zainteresowanych umieszczeniem dzieci, młodzieży i dorosłych  w naszej placówce serdecznie zapraszamy do obejrzenia Domu.