Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Stowarzyszenie

Projekt PKO

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25.10.2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego, KRS numer 0000210678. 

Przekaż 1% podatku dla naszych podopiecznych. Ten mały gest pozwala osiągnąć wielki cel.

Nr konta: 81 1020 1332 0000 1102 0204 3933

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek DPS w Łomży, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.
 2. Pomoc osobom wymienionym w pkt. 1 w zakresie dostępności do usług medyczno-terapeutycznych.
 3. Pomoc polega przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
 5. Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie upowszechniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację uczestnictwa osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia w różnych formach sporty, rekreacji i rehabilitacji ruchowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, mających wpływ na doskonalenie ich sprawności.
 7. Organizowanie lub wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez promocję tożsamości kulturowej.

Sposoby działania:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów i darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek DPS w Łomży.
 2. Podejmowanie działań publicznych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem np. organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, konkursów (np. piosenki religijnej), a także organizowanie wystaw prac wykonywanych przez mieszkanki DPS w Łomży w ramach ich osiągnięć.
 3. Organizowanie aukcji, loterii fantowej prac wykonanych przez mieszkanki DPS w Łomży.
 4. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych członków Stowarzyszenia, udzielanie im daleko idącej pomocy organizacyjnej, prawnej lub w miarę możliwości finansowej.
 5. Wsparcie organizacyjne i finansowe osobom niepełnosprawnym intelektualnie w wyjazdach na imprezy integracyjne organizowane w kraju, a także poza granicami.
 6. Organizowanie zbiórek okolicznościowych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.