Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Usługi

Dom Pomocy Społecznej w Łomży to całodobowa placówka dla dzieci, młodzieży  i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Tworzymy prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkańcy czuli się tu jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.
Mieszkańcy oprócz dwu , trzy i cztero osobowych pokoi, które mogą urządzać według własnych upodobań mają do dyspozycji zaplecza sanitarne, aneksy wypoczynkowe, jadalnię, pomieszczenia do rehabilitacji, bibliotekę, gabinet psychologa i logopedy, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pracownie terapeutyczne. Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (Dom „bez barier”). Dom świadczy usługi w  zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych,  wspomagających, edukacyjnych i zdrowotnych.

W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:

 • miejsce zamieszkania
 • odzież i obuwie
 • wyżywienie
 • utrzymanie czystości

Realizujemy usługi opiekuńcze, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu praw osobistych

Świadczymy usługi wspomagające, polegające na:

 • umożliwianiu udziału  w terapii zajęciowej w pracowniach znajdujących się w DPS rzez  opiekunów posiadających ukończone specjalistyczne kursy lub przeszkolenia do prowadzenia terapii m.in. papieroplastyki, muzykoterapii, pracowni żywienia, pracowni  gliny
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości i zapewnienie warunków do rozwoju samorządności
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych (katechezy, uczestnictwo we Mszy Św., sprawowanie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca, w przypadku braku rodziny lub jeśli rodzina nie podejmie się organizacji pogrzebu)
 • organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych, uroczystości okazjonalnych, spotkań sportowo-rekreacyjnych, zabaw tanecznych
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z  rodziną i środowiskiem, itp.
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • finansowaniu mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu

Zapewniamy usługi edukacyjne mieszkańcom podlegającym obowiązkowi szkolnemu polegające na:

 • pobieraniu nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży,
 • uczestnictwie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych  mieszkanek o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej organizowanych na terenie Domu  i prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,
 • uczeniu i wychowaniu przez doświadczenie życiowe

Zdrowotne polegające na:

 • umożliwianiu i organizowaniu mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługującym im na podstawie odrębnych przepisów. Opieka zdrowotna wykonywana jest zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych w placówkach służby zdrowia na terenie miasta i nie tylko. Zapewniamy dostęp do opieki lekarza rodzinnego (w ramach wizyt domowych) jak również lekarzy innych specjalności w zależności od potrzeb. Dział medyczno-terapeutyczny ściśle współpracuje z jednostkami zewnętrznymi: ZOZ-em, szpitalami, poradniami specjalistycznymi, apteką, stomatologiem.
 • zaopatrzeniu w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontroli nad wydawaniem posiłków pod względem dietetycznym, dbałości o właściwą jakość żywienia.